Poppers

Provize pro každého Kontakt

Poppers jsou v ČR v našem eshopu prodávány výhradně jako vysoce koncentrované průmyslové (nitritové) čističe na audiohlavy,videohlavy a zejména kůži - čistí všechny erotické oděvy z kůže, bez poškození chromovaných částí. Perfektní pro čištění penilních kroužků, kombinéz, pout a ostatních FETISH kožených pomůcek. Vynikající čistič pro čištění kůže v průmyslu.


Způsob použití čističe je pouze za dodržování níže uvedených bezpečnostních pravidel.


Použití nitritových čističů:


Audio hlavy - po zpřístupnění přístroje použijte vatové tyčinky, které mírně namočíte do poppers čističe a opakovaným potíráním hlavy odstraňujte nánosy ulpěné z pásků. Pokud bude některé místo velmi znečištěno, je možné použít např. nehtů pro odstranění většího množství a dočistit vatou. Na hlavě nesmí zůstat žádné skvrny a chloupky.


Video hlavy - nikdy nepoužívejte vatové tyčinky ani jiné látky obsahující chloupky. Na proužek jemného hladkého papíru kápněte malou kapku poppers čističe. Druhou rukou pomalu točte videohlavou a z boku jemně přiložte papír  s mokrou skvrnou na štěrbinu videohlav netlačte!


V obou případech je nutno se řídit pokyny výrobce a pokud není povolena taková údržba přehrávačů - je nutno nechat přístroje vyčistit v profesionálním servisu.


Kůže - pokud chcete vyčistit skvrnu na úsni, je třeba vyzkoušet poppers čistič na místě, které je na vnitřní straně - pokuste se udělat malinkou skvrnu stejným zdrojem a pak odstranit tímto čističem. Počkejte až do úplného zaschnutí. Úseň nečistěte velkým tlakem, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy.


POZOR! Látka je vysoce hořlavá - při práci s čističem je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm!!!


Poppers čistič může - obecně myšleno -  obsahovat i látku ISOPROPYL NITRITE, což je nebezpečná látka pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití. Používejte ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte čističe mimo dosah dětí. Při požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte oči proudem vody a v obou případech ihned navštívit lékaře. Balení čističe vezměte s sebou.


Při zasažení pokožky způsobuje její podráždění a exantém. Při polknutí je třeba okamžitě na místě do několika sekund vyvolat zvracení a zavolat lékařskou pohotovost.


Upozornění:

Nabídka v sekcích poppers je určena pro profesionální průmyslové použití za velkoobchodní ceny, nikoli pro další prodej spotřebitelům. Zadáním objednávky se má za to, že zákazník je podnikatelem nebo osobou pověřenou k nákupu pro podniky - při objednávce tento souhlas vyjadřujete souhlasem s obchodními podmínkami eshopu Euforikum.cz


Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace nebo inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat!Nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za škody, vyplývající z nesprávného použití produktu v rozporu s návodem k použití a účelem produktu!Přímá inhalace je přísně ZAKÁZÁNA.


POZOR:


POPPERS mohou mít tyto věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.A tyto pokyny pro bezpečné zacházení:


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405 Skladujte uzamčené


V případě Isopropyl nitrite dále:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Resp.

P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P301+P310          PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOCKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338         PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyndejte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


V případě Pentyl nitrite dále:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332        Zdraví škodlivý při požití a vdechování.

Resp.

P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

 

Bezpečnostní listy ke shora uvedeným látkám předkládáme pouze na vyzvání kupujícího zákazníka.

 

Každý klient je povinen se s těmito informacemi seznámit. Jedině tak může bezpečně využívat produkty pro daná technická využití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu.


Produkty nesmí být využívány k jinému účelu než je technické využití (individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu). Klient je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.


Produkty jsou určeny pouze pro technické použití (individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy), dále pro čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a kůže v průmyslu).


Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace lidmi je striktně zapovězena!


Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat!


Pro objednání jakýchkoliv produktů na našich stránkách musíte být starší 18 let.


Všechny produkty musí být legální ve státě, do něhož byly objednány. Zjistit si tuto skutečnost je povinností objednavatele.


Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody, vyplývající z použití produktu v rozporu s jeho účelem!


Při odesílání objednávky potvrzujete následující podmínky:


Je mi více než osmnáct let a dosáhl jsem zletilosti.


Seznámil jsem se s bezpečnostními informacemi, které se vztahují k produktům a zajistil jsem si speciální instrukce.


Jsem právně odpovědný.


Tyto produkty využiji pouze pro technické účely, ke kterým jsou určeny (individuální nebo komerční laboratorní využití a analýzy, dále pro čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a kůže v průmyslu), nikoli však ke konzumaci nebo INHALACI.


Produkty které jsem objednal, jsou legální v zemi, do které mají být tyto produkty doručeny.


Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v následujících případech:


Pokud zjistíme, že objednaný produkt (produkty) jsou ilegální v zemi objednavatele.


Pokud zjistíme, že objednavatel využívá produkt (produkty) pro jiné než technické účely.

 

Pokud zjistíme, že zákazník není podnikatelem nebo osobou pověřenou k nákupu pro podniky.

 

 

 

Dále upozorňujeme, že na veškeré texty použité na tomto webu uplatňujeme autorské právo. Kopírování textů bude řešeno soudní cestou.


DomůDomů

Vítejte, Přihlásit
Košík (prázdný)
Váš účet

TOPlist