Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Poppers balíček Christmas Ultra Strong

Nový produkt

Kupujte výhodný balíček

Více informací

1 081 Kč

nejsme plátci DPH

-29 Kč

1 110 Kč

19 dalších produktů ve stejné kategorii:

> >
Poppers balíček Christmas Ultra Strong
1,081.00 in_stock! Kupujte výhodný balíček 0.15 kg

Více informací

Balíček CHRISTMAS ULTRA STRONG OBSAHUJE 2 X 25 ML FIST a DIRTY FUKKER a 1x 24 ML FIST 8

Přípravek na ošetření kůže, gumy a oceli V4A - Dirty Fukker a Fist

Chcete-li najít všechny nejlepší přípravky za nejlepší cenu, sledujte eshop Euforikum !

Objem: 25 ml

UFI: nemusí být

Obsahuje: Isopropylnitrit

Identifikační číslo:541-42-4

Registrační číslo:neuvedeno

 
 
 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci 
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H330 Při vdechování může způsobit smrt 
H341 Podezření na genetické poškození
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. 
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle 
P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte lékaře P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


 
Návod k použití

Bezpečnostní list k produktu:

BL.pdf

NEBEZPEČÍ

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

Zákazník prohlašuje, že koupí tohoto výrobku, kde je akutní toxicita 1 nebo 2 podle nařízení (ES(č. 1272/2008 a §44a Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s patřičným oprávněním podle zákona 258/2000 (je osobou odborně způsobilou podle §44b nebo má nakládání odborně způsobilou osobou externě zajištěno). Zákazník je povinen IČ vložit do poznámky k objednávce.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Přípravek na ošetření kůže, gumy a oceli V4A - Fist 8

Fist 8 je kvalitní variantou oblíbených přípravků. Velmi silný a účinný a proto i velmi oblíbený mezi mnoha uživateli.

Obsahuje pentylnitrit a reakční produkt 1-Butanol, 3-methyl

Objem: 24 ml

UFI: YR2F-QYQ4-7SKV-94WW

Návod k použití

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní list k produktu:

BL.pdf


NEBEZPEČÍ

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Poppers balíček Christmas Ultra Strong

Poppers balíček Christmas Ultra Strong

Kupujte výhodný balíček