Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Ošetřující přípravky - návod k použití

OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPRAVKY JSOU V ČR V NAŠEM ESHOPU PRODÁVÁNY NA OŠETŘENÍ GUMY, OCEL V4A, AUDIOHLAVY A ZEJMÉNA KŮŽI. PERFEKTNÍ PRO OŠETŘENÍ OCELOVÝCH KROUŽKŮ NA PENIS, KOMBINÉZ, POUT A OSTATNÍCH FETISH KOŽENÝCH A EROTICKÝCH HRAČEK A POMŮCEK. VYNIKAJÍCÍ PŘÍPRAVEK PRO OŠETŘENÍ KŮŽE V PRŮMYSLU. ZPŮSOB POUŽITÍ TOHOTO PŘÍPRAVKU JE POUZE ZA DODRŽOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL.Použití nitritových ošetřujících přípravků:

Použití nitritových ošetřujících přípravků: Audio hlavy - po zpřístupnění přístroje použijte vatové tyčinky, které mírně namočíte do poppers ošetřujícího přípravku a opakovaným potíráním hlavy odstraňujte nánosy ulpěné z pásků. Pokud bude některé místo vyžadovat intenzivnější ošetření, je možné použít např. nehtů pro odstranění většího množství a doošetřit vatou. Na hlavě nesmí zůstat žádné skvrny a chloupky. Video hlavy - nikdy nepoužívejte vatové tyčinky ani jiné látky obsahující chloupky. Na proužek jemného hladkého papíru kápněte malou kapku poppers ošetřujícího přípravku. Druhou rukou pomalu točte videohlavou a z boku jemně přiložte papír s mokrou skvrnou na štěrbinu videohlav - netlačte! V obou případech je nutno se řídit pokyny výrobce, a pokud není povolena taková údržba přehrávačů - je nutno nechat přístroje ošetřit přípravkem v profesionálním servisu. Kůže - pokud chcete ošetřit skvrnu na usni, je třeba vyzkoušet poppers ošetřující přípravek na místě, které je na vnitřní straně - pokuste se udělat malinkou skvrnu stejným zdrojem a pak odstranit tímto ošetřujícím přípravkem. Počkejte až do úplného zaschnutí. Úseň neošetřujte velkým tlakem, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy. Obecné použití při ošetření: Vatový tampón ponořte do kapaliny a nasajte tak malé množství tekutiny. Takto ošetřeným tampónem můžete snadno ošetřit všechny kovové či kožené předměty. Tuky tak snadno a rychle odstraníte. Předměty vyžadující opakované ošetření ošetřujte opakovaně. Po nasátí tekutiny do tampónu lahvičku uzavřete. Obsah/materiál/obal zlikvidujte podle místních předpisů. POZOR! Látka je vysoce hořlavá - při práci s ošetřujícím přípravken je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm a je nutné používat ochranné pomůcky, které jsou specifikovány v Bezpečnostních listech !!!

Pokyny a veškeré informace včetně likvidace naleznete v Bezpečnostních listech - klikněte zde Ošetřující přípravek může - obecně myšleno - obsahovat i látku isopropylnitrit, amylnitrit, směs isomerů, propan-2-ol a 3-methylbutan-1-ol, nebo amylnitrit, směs isomerů, 1 – pentanol a 2-methylbutan-1-ol, nebo isopropylnitrit a propan-2-ol, nebo amylnitrit, směs isomerů a 3-methylbutan-1-ol, nebo, hexylnitrit, hexan-1-ol a 1,1-bis(hexyloxy)hexan, nebo 1-pentanol, 2-methyl-1-butanol, 2-methylbutyl nitrite, pentyl nitrite,  což jsou nebezpečné látky pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití. Používejte ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte ošetřujícího přípravkuče mimo dosah dětí. Při požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte oči proudem vody a v obou případech ihned navštívit lékaře. Balení ošetřujícího přípravkuče vezměte s sebou. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace nebo inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Přímá inhalace je přísně ZAKÁZÁNA.POZOR:

V PŘÍPADĚ:

- AMYLNITRIT MIXTURE - UFI: M82S-EMU6-310R-9J4T

- LEATHER CLEANER PENTYL NITRITE MIXTURE - UFI - GP2S-YM95-N107-K824

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození (inhalačně). Může způsobit podráždění dýchacích cest.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

upozornění

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

V PŘÍPADĚ:

- AMYLNITRIT, SMĚS ISOMERŮ, 1 – PENTANOL A 2-METHYLBUTAN-1-OL - UFI: 0H2S-XMWD-1107-8JW0

- HEXYLNITRIT, HEXAN-1-OL A 1,1-BIS(HEXYLOXY)HEXAN - UFI: HK2S-FMKS-A10Q-XWG2

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

V PŘÍPADĚ:

- ISOPROPYLNITRIT MIXTURE - UFI: QA2S-XMHK-E107-XVQV

- ISOPROPYLNITRIT, AMYLNITRIT, SMĚS ISOMERŮ, PROPAN-2-OL A 3-METHYLBUTAN-1-OL - UFI: SE2S-FM6Y-Q10R-M79X

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při vdechování může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození (inhalačně). Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H330 - Při vdechování může způsobit smrt.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Zákazník musí prohlásit, že koupí tohoto výrobku, kde je akutní toxicita 1 nebo 2 podle nařízení (ES(č. 1272/2008 a §44a Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s patřičným oprávněním podle zákona 258/2000 (je osobou odborně způsobilou podle §44b nebo má nakládání odborně způsobilou osobou externě zajištěno).V případě

- 1-pentanol, 2-methyl-1-butanol, 2-methylbutyl nitrite, pentyl nitrite - ES: 951-169-0

UFI: nemusí být, protože se jedná o čistou látku.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


NEBEZPEČÍ

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Speciální instrukce – bezpečnostní listy jednotlivých chemických látek – jsou obsaženy v Obchodních podmínkách eshopu a budou Vám předloženy v době potvrzení Vaší objednávky v našem systému – elektronickým podpisem – k poučení a seznámení se s nimi. V době zakoupení zboží v našem systému jste se s nimi prokazatelně seznámil. Každý klient je povinen se s těmito informacemi seznámit. Jedině tak může bezpečně využívat produkty pro daná technická využití. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro ošetření audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu. Klient je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Produkty jsou určeny pouze pro technické použití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro ošetření audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace a inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Pro objednání jakýchkoliv produktů na našich stránkách musíte být starší 18 let. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody, vyplývající z použití produktu v rozporu s jeho účelem! Při odesílání objednávky jste potvrdil následující podmínky: Je mi více než osmnáct let a dosáhl jsem zletilosti. Seznámil jsem se s bezpečnostními informacemi, které se vztahují k produktům a zajistil jsem si speciální instrukce. Jsem právně odpovědný. Tyto produkty využiji pouze pro technické účely jako ošetřující přípravek pro kůži, gumu a V4A ocel., nikoli však ke konzumaci nebo INHALACI.

Zákazník prohlašuje, že koupí tohoto výrobku - B a C - cleaneru, kde je akutní toxicita 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 a §44a Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s patřičným oprávněním podle zákona 258/2000 (je osobou odborně způsobilou podle §44b nebo má nakládání odborně způsobilou osobou externě zajištěno). Zákazník je povinen IČ vložit do poznámky k objednávce.

Toxikologické informační středisko – tel. číslo: 224 91 92 93 

Produkty, které jsem objednal, jsou legální v zemi, do které mají být tyto produkty doručeny. Toxikologické informační středisko – tel. číslo: 224 91 92 93

Provozovatel Clean Trading s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku IČ: 09828061, virtuální adresa:  Chudenická 1059/30,102 00 Praha 2

 je pouze administrátorem prodeje české společnosti s.r.o. - MV POINTBUILD spol. s r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku IČ: 08354651, adresa sídla Bílkova 855/19, Praha 110 00.  

Upozorňujeme, že na tento text uplatňujeme autorské právo. Kopírování a napodobování bude řešeno soudní cestou.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY K PRODUKTŮM URČENÝM K OŠETŘENÍ V4A OCELI A KŮŽE - ZDE KLIKNOUT